Saopštenja

Zajednička Inicijativa devet organizacija – mijenjati Krivični zakonik

Organizacije civilnog društva koje se bave radom medija uputile su danas Vladi, Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Skupštini i poslaničkim klubovima zajedničku Inicijativu za hitne izmjene Krivičnog zakonika, u cilju bolje zaštite novinara.

U prvoj polovini ove godine zabilježeno je čak 10 slučajeva verbalnih i fizičkih napada, prijetnji, uvreda i omalovažavanja novinara i medijskih radnika, a u većini slučajeva to se desilo dok su bili na uobičajenim radnim zadacima. Imajući u vidu učestale napade na novinare u Crnoj Gori i tenzije nastale u društveno-političkom životu, smatramo da treba preduzeti korake kako bi se ostvarila pojačana krivičnopravna zaštita novinara i medijskih radnika. Napade i ometanja medija u izvještavanju treba spriječiti i obezbijediti društveni ambijent u kome je garantovana sloboda izražavanja.

Smatramo da bi uvođenje novih krivičnih djela u Krivični zakonik – Sprečavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka, odnosno dopuna postojećih krivičnih djela Teško ubistvo i Teška tjelesna povreda, moglo doprinijeti odvraćanju potencijalnih počinilaca ovakvih napada ubuduće. Ovakva zaštita bi bila u skladu i s međunarodnim i evropskim standardima.

Napominjemo da se nevladina organizacija Akcija za ljudska prava već godinama zalaže za pomenute izmjene. S obzirom na to da nijesu prihvaćene, a imajući u vidu pogoršanje ambijenta u kome mediji rade, Akciji za ljudska prava pridružuju se i druge organizacije koje se bave radom medija i zaštitom novinara. Time želimo da ukažemo i da u stručnoj zajednici postoji šira saglasnost o hitnoj potrebi izmjena Krivičnog zakonika, kako bi se pooštrile kazne za napade na novinare.

 

Akcija za ljudska prava

Sindikat medija Crne Gore

Institut za medije

Građanska alijansa

Udruženje novinara Crne Gore

Društvo profesionalnih novinara

Centar za građansko obrazovanje

Media centar

35mm

 

Predlažemo:

 U okviru Glave XV Krivičnog zakonika (Krivična djela protiv sloboda i prava čovjeka i građanina), poslije člana 179, Sprječavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanje programa, predlaže se dodavanje dva nova člana, Sprečavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka, koja glase:

Sprečavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka

Član 179a

(1) Ko silom ili prijetnjom da će neposredno upotrijebiti silu spriječi novinara u vršenju profesionalnih zadataka ili u vezi sa vršenjem profesionalnih zadataka koje preduzima u okviru svojih ovlašćenja ili ga na isti način prinudi na vršenje profesionalnog zadatka, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako prilikom izvršenja djela iz stava 1 ovog člana učinilac uvrijedi ili zlostavlja novinara ili mu nanese laku tjelesnu povredu ili prijeti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno u grupi ili na organizovan način, učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Za pokušaj djela iz st. 1, 2 i 3 ovog člana kazniće se.

Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka

Član 179b

(1) Ko napadne ili prijeti da će napasti novinara u vršenju profesionalnih zadataka ili u vezi sa vršenjem profesionalnih zadataka, kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana novinaru nanesena laka tjelesna povreda ili je prijećeno upotrebom oružja, učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno u grupi ili na organizovan način, učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Za pokušaj djela iz st. 1, 2 i 3 ovog člana kazniće se.

Predlažemo i dopunu čl. 144, Teško ubistvo, dodavanjem novog oblika djela pod novom tačkom 6:

Teško ubistvo

Član 144

Zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od četrdeset godina kazniće se: …

5) ko liši života službeno ili vojno lice pri vršenju ili u vezi sa vršenjem službene dužnosti;

6) ko liši života novinara pri vršenju ili u vezi sa vršenjem profesionalnih zadataka;

Tačka 6, ”ko liši života dijete ili bremenitu ženu”, postaje tačka 7;

Tačka 7, “ko liši života člana svoje porodice ili porodične zajednice kojeg je prethodno zlostavljao”, postaje tačka 8;

Tačka 8, ”ko sa umišljajem liši života više lica, a ne radi se o ubistvu na mah, ubistvu djeteta pri porođaju ili lišenju života iz samilosti”, postaje tačka 9.

Predlažemo i dodavanje kvalifikovanog oblika u vidu stava 6 u čl. 151, Teška tjelesna povreda:

Teška tjelesna povreda

Član 151

(1) Ko drugog teško tjelesno povrijedi ili mu zdravlje teško naruši, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ko drugog teško tjelesno povrijedi ili mu zdravlje naruši tako teško da je usljed toga doveden u opasnost život povrijeđenog ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oštećen ili oslabljen neki važan dio njegovog tijela ili važan organ ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povrijeđenog ili trajno i teško narušenje njegovog zdravlja ili unakaženost, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt povrijeđenog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(4) Ko djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učini iz nehata, kazniće se zatvorom do tri godine.

(5) Ko djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učini na mah, doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom, zlostavljanjem ili teškim vrijeđanjem od strane povrijeđenog, kazniće se za djelo iz stava 1 zatvorom do tri godine, za djelo iz stava 2 zatvorom od tri mjeseca do četiri godine, a za djelo iz stava 3 zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(6) Ko djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učini prema maloljetnom licu ili bremenitoj ženi, službenom licu ili novinaru pri vršenju ili u vezi sa vršenjem profesionalnih zadataka, kazniće se za djelo iz stava 1 zatvorom od jedne do osam godina, za djelo iz stava 2 zatvorom od dve do dvanaest godina, a za djelo iz stava 3 zatvorom od pet do petnaest godina.

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.