1. Zaštita i poboljšanje radnih prava zaposlenih u medijima;

2. Zaštita i poboljšanje ekonomsko-socijalnog statusa zaposlenih u medijima;

3. Poboljšanje uslova za isplatu plata i drugih vrsta zarada (honorara);

4. Pripremanje, pregovaranje, sklapanje i realizacija kolektivnih ugovora na svim područjima i nivoima djelovanja;

5. Ostvarivanje i poboljšanje penzionog osiguranja i drugih oblika sigurnosti;

6. Pružanje pravne zaštite članovima i zastupanje interesa članova u rješavanju kolektivnih i individualnih radnih sporova;

7. Participacija u donošenju svih odluka koje bitno utiču na radne uslove i prava i obaveze zaposlenih u medijima

8. Sindikalna i profesionalna edukacija članova i njihovo osnaživanje;

9. Obezbjeđivanje raznih povoljnosti za zaposlene u medijima;

10. Zaštita profesionalnih i stručnih prava, integriteta profesije i integriteta medijskih radnika;

11. Zaštita bezbjednosti medijskih radnika i zalaganje za rješavanje slučajeva napada na novinare;

12. Zaštita i jačanje slobode medija i govora;

13. Analiza, predlaganje i učešće u donošenju i primjeni medijskih zakona i propisa;

14. Jačanje uticaja na donošenje i primjenu zakona i drugih propisa iz područja medija;

15. Ostvarivanje solidarnosti u međusobnim odnosima;

16. Saradnja sa sindikalnim organizacijama u Crnoj Gori;

17. Saradnja s međunarodnim sindikalnim organizacijama i udruženjima novinara i medijskih radnika u drugim zemljama.